Kwestia

07

Cyfrowa suwerenność (ang. digital sovereignty) – wyrażenie określające zdolność państw i samych użytkowników do egzekwowania swoich praw oraz kształtowania domeny cyfrowej zgodnie ze swoimi potrzebami społecznymi i rozwojowymi. Odnosi się zarówno do możliwości samodzielnego administrowania danymi, pisania oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania państwa oraz administracji publicznej, jak i możliwości walki oraz zapobiegania niebezpieczeństwom w sferze cyfrowej.

08

Krzysztof Kogut

Redaktor Naczelny magazynu OBIEKTY

Otwórz BIO Autora

Kwestia – Technosuwerenność

Być jak techno-admirał

09

Suwerenność technologiczna to pojęcie trafiające do coraz szerszej świadomości zarówno biznesu jak i zwykłych obywateli. Możliwość decydowania o swoim rozwoju w kontekście znajomości, adaptacji i wykorzystania technologii przekłada się wprost na zdolność nawigacji po burzliwych morzach przyszłości. To w jaki sposób wykorzystamy, zaplanujemy oraz włączymy ją w nasze życie będzie decydowało, gdzie się znajdziemy. Bo suwerenność ma swoją cenę… ale i wartość.

10
11

Słowniczek:

suwerenność
  1. zdolność do samodzielnego, niezależnego od innych podmiotów, sprawowania władzy nad określonym terytorium, grupą osób lub samym sobą;
  2. posiadanie władzy zwierzchniej

Suweren (fr. souverain, najwyższy i ang. sovereign, suwerenny) – podmiot sprawujący niezależną władzę zwierzchnią.

technika
  1. sposób wykonywania prac w jakiejś dziedzinie; metoda;
  2. całokształt środków i czynności wchodzących w zakres działalności ludzkiej związanej z wytwarzaniem dóbr materialnych, a także reguły posługiwania się nimi
technologia
  1. metoda przygotowania i prowadzenia procesu produkcyjnego lub przetwórczego;
  2. proces techniczny z zastosowaniem takiej metody;
  3. dziedzina nauk technicznych zajmująca się badaniem metod produkcji lub przetwarzania

Galeria

Technosuwerenność według AI

12
13

Samostanowienie w obszarze technologii postrzegane jest dziś jako strategiczna umiejętność organizacji ale także państw. Technika jest wykorzystywana jako narzędzie rywalizacji zastępczej (proxy) lub wręcz walki. Umiejętność obrony systemów i infrastruktury krytycznej i zapewnienia ich bezawaryjnego działania urasta do jednej z ważniejszych cech współczesnych doktryn obrony.

Okiem redakcji

Gdy byłem mały, tato kupił mi model okrętu do sklejania. HMS Royal Sovereign (ang. suwerenność). Królewska Suwerenność Jego Królewskiej Mości, była stalowym gigantem o wyporności niemal 30 000 ton, której salwa boczna mogła przechylić cały okręt bez problemu o 50 stopni. 

Królowi Jerzemu V najwyraźniej na tyle zależało by manifestować suwerenność Zjednoczonego Królestwa, że postanowiono zbudować całą serię okrętów podobnego typu, które miały zagwarantować przewagę jego kraju na morzach światowych. Nie na tyle jednak by nie wypożyczyć okrętu w roku 1944 do Marynarki Sowieckiej, która wspierała niezależność Aliantów w walce z Japonią i Hitlerowskimi Niemcami.

14